OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Prohlašujeme, že všechny osobní údaje, které jsou nám poskytnuté, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Správce osobních údajů

Jsme společnost SMART FOOD & NUTRITION s.r.o., se sídlem Zagarolská 381, 277 51 Nelahozeves, IČ 08733619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324203, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se o údaje poskytnuté při komunikaci s námi a při realizaci objednávky (e-mail, jméno, příjmení, bydliště, případně fakturační údaje). Tyto údaje využíváme pro úspěšné vyřízení objednávky (potvrzení objednávky, uzavření smlouvy, zaslání souvisejících dokumentů a doručení objednávky) a pro plnění kupní smlouvy.

Pokud nám poskytujete osobní údaje a jste mladší 16 let, jste povinni zajistit souhlas vašeho zákonného zástupce a získaný souhlas vyjádřit zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v případě objednávky; případně může být rodičovský souhlas vyjádřen jiným prokazatelným způsobem.

Pokud se na nás obrátíte telefonicky nebo nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

V souladu s těmito podmínkami ochrany osobních údajů se zavazujete uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o jakékoliv změně svých osobních údajů.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies, a to pro účely zkvalitňování provozu našich internetových stránek.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

- Realizace objednávek

- Péče o zákazníky: pro zařazení do databáze zákazníků nebo pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení či vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

- Marketingová činnost: zejména e-mail marketing a marketingové soutěže. E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit.

- Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu. Pokud nám odmítnete poskytnout potřebné osobní údaje, nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu dle obchodních podmínek. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně poskytli zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje registrační, fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah a informace. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies..

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo oznámením této skutečnosti na kontaktní e-mail uvedený na našich webových stránkách.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím správce osobních údajů a jím pověřených osob, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Dále mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dopravcům zboží. Dále zpracováváme osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Třetím osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Jiným subjektům osobní údaje předávány nejsou. Osobní údaje jsou ukládány na našich serverech.

Mezi naše zpracovatele patří:

- Google, Inc.: využíváme jej jako zprostředkovatele e-mailové komunikace (https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs)

- EVici webdesign s.r.o.: je licenčním provozovatelem našeho e-shopu s výrobky (http://guide.upgates.com/a/ochrana-osobnich-udaju)

- GOPAY s.r.o.: tuto platební bránu využíváme jako zprostředkovatele vašich plateb na e-shopu (https://gopay.com/cs/index.html)

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání účinnosti Smlouvy a dále po dobu nejdéle 10 let, případně po dobu delší, je-li v daném případě odůvodněna právními předpisy. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému jste nám udělili souhlas (např. zasílání obchodních sdělení), budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Profilování

Profilování využíváme jako informační nástroj pro zjištění chování návštěvníka na našich webových stránkách v rámci služby Google Analytics, a využíváme jej zlepšení našich služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným a pečlivě kontrolovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, jako např. faktury či dobropisy)

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončíme na základě vaší námitky zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

- Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

- Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

- Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

- Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

- Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

- Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo své osobní údaje doplnit, upravit, opravit, přenést či vymazat, kontaktujte nás na e-mail info@nutritiq.cz, popřípadě můžete požadavek sami provést ve vaší administraci, pokud to umožňuje.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud tyto situace budete řešit nejprve s námi.